جلوا

چو در جلوه آیی جهان دیدنی است    به هر واقعیت صد افزودنی است
چگــــونه زدودن دگـــر یـــاد تو؟   که نامت به سیر زمان ماندنی است